دوره های در حال ثبت نام پـویـان پـردازش زمستـان۱۳۹۵

کارگاه آمــوزش حسـابداری مقدمـاتی

(ویژه دانشجویان رشته حسابداری و دانشجویان رشته های غیرمرتبط)

سرفصلهای مقدماتی:

آشنایی کلی با انواع شرکتها و فرآیند حسابداری مرتبط با هر شرکت

آشنایی با کدینگ حساب بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

آشنایی با مراحل شناسایی و ثبت رویدادهای مالی

آشنایی کلی با چرخه های حسابداری و فرآیندهای کنترلهای داخلی

آشنایی با دفاتر قانونی و تراز آزمایشی

تعریف حسابها و ثبت رویدادهای مالی در نرم افزار حسابداری در قالب یک پروژه عملی

کارگـاهی با حداکثر ۱۲ نفرظرفیت

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷(۰۳۵) تماس حاصل فرمایید.