کارفرمایان محترم

در این بخش اطلاعات کلی نیروهای حسابداری متقاضی کار قرار خواهد گرفت. شما میتوانید در صورت تمایل، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای مصاحبه با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷-۰۳۵ تماس حاصل فرمائید.

رزومه شماره :۱۰۳
نام و نام خانوادگیسپیده ایزدی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاری۴ ماه
نرم افزار تخصصی تاپ ۳
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۲
نام و نام خانوادگیفاطمه اسماعیلی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهپیام نور شیراز
میزان سابقه کاری۶ سال
نرم افزار تخصصی تسلط کامل نرم افزار مهر
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتتفت
رزومه شماره :۱۰۱
نام و نام خانوادگیفهیمه دهقان
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیدانشجوی لیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کار
نرم افزار تخصصی نوسا
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۴
نام و نام خانوادگیمهدیه السادات قرقچیان
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کاری
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۵
نام و نام خانوادگیسمیرا سیف الدینی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کاری
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۶
نام و نام خانوادگیالهام آذرپور
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیدانشجوکارشناسی ارشد
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کاری۳ ماه
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۷
نام و نام خانوادگیالهام زادمهر
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهپیام نور تفت
میزان سابقه کاریعدم سابقه کار
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۸
نام و نام خانوادگیحمید زارع حسین آبادی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
نام دانشگاهسراسری اصفهان
میزان سابقه کاری۶ ماه
نرم افزار تخصصی پارسیان
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۰۹
نام و نام خانوادگیابوالفضل نعمت پور
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کاری۲ ماه
نرم افزار تخصصی نوسا
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتیزد
رزومه شماره :۱۱۰
نام و نام خانوادگیمهناز آخوندزاده
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کارییکسال
نرم افزار تخصصی سپند
حقوق درخواستی۸ میلیون ریال
محل سکونتیزد