کارفرمایان محترم

در این بخش اطلاعات کلی نیروهای حسابداری متقاضی کار قرار خواهد گرفت. شما میتوانید در صورت تمایل، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای مصاحبه با شماره ۳۶۲۷۱۵۲۷-۰۳۵ تماس حاصل فرمائید.

رزومه شماره :103
نام و نام خانوادگیسپیده ایزدی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاری4 ماه
نرم افزار تخصصیتاپ ۳
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :102
نام و نام خانوادگیفاطمه اسماعیلی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهپیام نور شیراز
میزان سابقه کاری6 سال
نرم افزار تخصصیتسلط کامل نرم افزار مهر
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتتفت
رزومه شماره :101
نام و نام خانوادگیفهیمه دهقان
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیدانشجوی لیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کار
نرم افزار تخصصینوسا
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتیزد
رزومه شماره :104
نام و نام خانوادگیمهدیه السادات قرقچیان
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کاری
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :105
نام و نام خانوادگیسمیرا سیف الدینی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهغیر انتفاعی امام جواد
میزان سابقه کاریعدم سابقه کاری
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :106
نام و نام خانوادگیالهام آذرپور
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیدانشجوکارشناسی ارشد
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کاری3 ماه
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :107
نام و نام خانوادگیالهام زادمهر
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهپیام نور تفت
میزان سابقه کاریعدم سابقه کار
نرم افزار تخصصی
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :108
نام و نام خانوادگیحمید زارع حسین آبادی
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
نام دانشگاهسراسری اصفهان
میزان سابقه کاری6 ماه
نرم افزار تخصصی پارسیان
حقوق درخواستیقانون کار
محل سکونتیزد
رزومه شماره :109
نام و نام خانوادگیابوالفضل نعمت پور
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کاری2 ماه
نرم افزار تخصصینوسا
حقوق درخواستیتوافقی
محل سکونتیزد
رزومه شماره :110
نام و نام خانوادگیمهناز آخوندزاده
رشته تحصیلیحسابداری
مدرک تحصیلیلیسانس
نام دانشگاهآزاد یزد
میزان سابقه کارییکسال
نرم افزار تخصصیسپند
حقوق درخواستی8 میلیون ریال
محل سکونتیزد