همکار گرامی

در این بخش رزومه شما به صورت آنلاین دریافت و اطلاعات کلی، برای مشاهده کارفرمایان در قسمت مشاهده رزومه قرار خواهد گرفت.

در ضمن چنانچه شرکتی متقاضی استخدام نیروی حسابدار باشد رزومه ارسالی با هماهنگی شما جهت مصاحبه در اختیار آن شرکت قرار خواهد گرفت.

مشخصات شخصی
جزئیات آموزش و تجربه کاری

(به عنوان مثال ۳ ماه،۲ سال و غیره )

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۲ MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۳ MB

لطفا صبر کنید